โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายวิชาการ สายช่วยวิชาการ สายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ รับฟังประเด็นปัญหาและหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 135 ครั้ง