ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (CMU-ITA) เพื่อจัดทำโครงการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน (CMU-OIT)ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรจากภาควิชา ศูนย์และหน่วยงาน จำนวน 20 คน เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ทั้งนี้ มีประเด็นนำเสนอในการประชุมฯ ดังนี้
- ผลการประเมิน ITA ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565
- วิเคราะห์ผลการประเมินในประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และเสนอประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
- ชี้แจงองค์ประกอบของข้อมูลในการนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะฯ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลสาธารณะของส่วนงานเอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 215 ครั้ง