TRUE-CPF จับมือคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายผลโครงการเกษตรประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Carbon Neutral ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายในปี 2030

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี เป็นผู้ลงนาม และรองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ร่วมเป็นพยานลงนาม การลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มร่วมกัน เพื่อการพัฒนาฟาร์มด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อแหล่งฝึกงานให้นักศึกษา การทำปัญหาพิเศษ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บข้อมูลของนักวิจัย และเป็นตัวอย่างด้านพัฒนาการจัดการฟาร์มต้นแบบ สำหรับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 65 ครั้ง