ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิชาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิชาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

 • รศ. ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ผลงานวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและคุ้มครองพันธุ์พืช ในระดับชาติ ประจำปี 2566"
 • ผศ. ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SROI) รอบปีประเมิน 2565"
 • รศ. ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor สูง (อันดับที่ 2) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ "รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) (อันดับที่ 2) ประเภทอายุเกิน 45 ปี"
 • รศ. ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป"
 • ผศ. ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป"
 • รางวัลดาวเกษตรรุ่นใหม่ โดยมีคณาจารย์สังกัดภาควิชาฯ ได้รับรางวัล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  1. อ. ดร.นิลิตา มุขแจ้ง
  2. อ. ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา
  3. Dr. Chun-I Chiu

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวรับรางวัล
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 103 ครั้ง