ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช รุ่นที่ 58 ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร (เหรียญเงิน) และเกียรติบัตรเรียนดี

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ตลอดหลักสูตร

เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 58 ดังนี้

 • เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร (เหรียญเงิน) จำนวน 3 ราย ดังนี้
 1. นางสาวรมิตา เจริญชาตรี (สาขาวิชากีฏวิทยา)
 2. นางสาวนาถอนงค์ สินผ้าง (สาขาวิชาโรคพืช)
 3. นางสาวศิวภรณ์ อุททะวงศ์ (สาขาวิชาโรคพืช)
 • เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี จำนวน 14 ราย ดังนี้

สาขาวิชากีฏวิทยา

 1. นางสาวณัฐวดี  คุณแก้ว
 2. นายภูมิพศุตม์  หมื่นแก้ว
 3. นางสาวรมิตา  เจริญชาตรี
 4. นางสาวรังสิมา  แปงปัน

สาขาวิชาโรคพืช

 1. นางสาวชลกานต์  วงศ์ริน
 2. นายณัชพล  อินทะยัง
 3. นายนันทิพัฒน์  ไชยวงค์
 4. นางสาวนาถอนงค์  สินผ้าง
 5. นางสาวมีนา  ขันแก้ว
 6. นางสาวยุพาภรณ์  บุญราษฎร์
 7. นางสาววรินธร  กิติสาย
 8. นางสาววัลลภา  บุญสุวรรณ์
 9. นางสาวศิวภรณ์  อุททะวงศ์
 10. นางสาวสุชานาถ  วิชัยคำเอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวรับรางวัล
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 105 ครั้ง