กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2)

การฝึกงาน 400290 โครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่  1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566  ณ  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน  (AFCC)  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 11 คน โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ อาจารย์ ดร. ปณิดา  กาจีนะ และคณะเอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 245 ครั้ง