กิจกรรมโครงการเกษตรอาสา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการเกษตรอาสา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจิตสาธารณะ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงาม รวมถึงได้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อันจะเป็นผลดีติดตัวนักศึกษาไปในอนาคต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 362 ครั้ง