พิธีเปิดตัวและลงนามการดำเนินโครงการ “Sustainable consenvation and value adding locally edible floral species in the Mekong regions”

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดตัวและลงนามการดำเนินโครงการ “Sustainable consenvation and value adding locally edible floral species in the Mekong regions” (โครงการการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และการเพิ่มมูลค่าให้แก่ดอกไม้บริโภคได้พื้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง) ซึ่งเป็น 1 ในโครงการของทุนวิจัยภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง หรือ Lancang-Mekong Cooperation Special Fund ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และอีก 6 สถาบันวิจัยใน 4 ประเทศของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในการดำเนินโครงการวิจัยและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชบริโภคได้ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เพื่อทำการรวบรวมชนิดพืช และองค์ความรู้พื้นถิ่นของภูมิภาคที่กำลังจะสูญหาย ตลอดจนการวิเคราะห์หาองค์ประกอบเชิงหน้าที่ และหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าจากดอกไม้บริโภคได้ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง- ล้านช้าง ประจำปี 2565 ซึ่งสนับสนุนโดย สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก กงสุลจาง ย่าจิ้ง จาก สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และดร. ลักษมณ สมานสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และ นางสุดาพร อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อน อววน. ระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ ผู้แทนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.สรณะ สมโน หัวหน้าโครงการ ร่วมให้การต้อนรับเอกสารประกอบ :

Photo : 62 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 8 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 501 ครั้ง