ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 5131 การส่งเสริมการเกษตร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 260 ครั้ง