ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัทไทยสกายวิชั่น จํากัด

คณะเกษตรศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทไทยสกายวิชั่น จํากัด โดยคุณสกรรจ์ อริยโชติมา กรรมการผู้จัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และ คุณจตุพร ทรายสมุทร ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมลงนามเป็นพยานของทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งหารือในด้านแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยในด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการเกษตรและป่าไม้ อาทิ การตรวจวัดคาร์บอนเครดิต การวิเคราะห์โรคพืช และการประยุกต์ใช้ในเกษตรอื่นๆ รวมถึงความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน และการฝึกงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 26 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 212 ครั้ง