การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิการ์ เหลือสินทรัพย์ รหัส 610851008 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางส่งเสริมการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของทายาทเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย"

โดยกรรมการที่ปรึกษาสอบ:

     ประธานสอบ

          ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข  (อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

     กรรมการ    

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร              ที่ปรึกษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล         กรรมการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล          กรรมการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา       กรรมการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 280 ครั้ง