การประชุมนำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงาน​​​​​โครงการวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงาน 
โครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย Local Enterprise โครงการวิจัย "การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปไผ่ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่" 
ณ ห้องประชุมสาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร เวลา 13.00-17.00 นเอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 70 ครั้ง