ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาทักษะในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ

นาย อนุศิษฎ์ ทองฟู ชั้นปีที่ 3 นางสาว ศศิวิมล แซ่เจีย สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และนายตรัย สิทธิเสนา สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางด้านกีฏวิทยา โดยมี อ.ดร กรวัฒน์ อรรถโสภา อ.ดร. Chun-I Chui และนายกฤตพจน์ นันตะกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวมัณฑิตา สิทธิยศ ชั้นปีที่3 และนางสาวกัญญาลักษณ์ หลวงนวล ชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางด้านโรคพืช โดยมี ผศ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 1 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 237 ครั้ง