การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมด้วยคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยฯ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางสาวธนิสร เคนหาราช

2. นางสาวนริศรา ชูขำ

3. นางสาวนันทวรรณ ปานนุสา

ที่ได้มาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 28 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 138 ครั้ง