ต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ได้ให้การต้อนรับน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกงาน ดังนี้
1) นักศึกษา สาขาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 คน ฝึกงานวันที่ 20เมษายน – 20 มิถุนายน 2566

2) นิสิตภาควิชาภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 2 คน ฝึกงานวันที่ 24 เมษายน – 22 มิถุนายน 2566
โดยตลอดกิจกรรมการฝึกงานนั้นทีมผู้ฝึกงานได้ทำการรวบรวมองค์ความรู้ และนักวิชาการ ผู้ควบคุมการฝึกงานจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากหลากหลายแขนงวิชา ในการบูรการเนื้อหาร่วมกันเพื่อถ่ายทอดหลักวิชาการ และเทคนิควิธีแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมฝึกงานเอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 112 ครั้ง