การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงานได้เข้าร่วมรับฟัง โดยมี ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ประธานคณะทำงานตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 255 ครั้ง