ร่วมเปิดโรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้ศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดโรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้ศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้แทนจากองค์กรต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ บ้านกองกาย ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม ให้เกิยรติเป็นประธานเปิดโรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้ศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ “เสริมพลังชุมชนเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า : การพัฒนาศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกายฯ สู่ Community Learning Center” ตามโมเดล BCG

หลังจากพิธีเปิดได้เยี่ยมชม อ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านกองกาย และ แปลงเกษตรมูลค่าสูง-รูปแบบผสมผสาน ของนายปุ๊เชอ เชาว์ปัญญาคีรี ต้นแบบการพัฒนาสู่กาแฟอินทรีย์บ้านกองกาย ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ นายธนรัตน์ แปงใจ ผู้อำนวยการส่วน ส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นายเอกสิทธิ์ วงศ์ใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ และ นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข หัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม พร้อมคณะทำงาน

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 264 ครั้ง