ประชุมระดมความคิดเห็นและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำจัดการประชุมระดมความคิดเห็นและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม MTR2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่านดังนี้ 1. รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล 2. รศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน 3. ดร.บัลลพ์กุล ทิพเนตรเอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ฐิติกร นิธิธนรพี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 98 ครั้ง