กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่

ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม เป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชาฯ นำนักศึกษาจำนวน 27 คนที่ลงกระบวนวิชาฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 12 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 466 ครั้ง