กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่

ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม เป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชาฯ นำนักศึกษาจำนวน 27 คน ที่ลงกระบวนวิชาฯ ดังกล่าว ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบเกษตรบนพื้นที่สูง กระบวนการ รวมไปถึงวิธีการ ในการ ผลิตไม้ผล และผัก บนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 1 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 330 ครั้ง