ต้อนรับ Prof. Dr. Qinghai Song จาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) Chinese Academy of Sciences

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อ.ดร.มนตรี แสนวังสี หัวหน้าศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (Agriculture and Forestry Climate Change Research Center; AFCC) พร้อมด้วยคณาจารย์ และกรรมการศูนย์ฯร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง XTBG สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีประเด็นหารือด้านการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางวิชาการร่วมกัน งานวิจัยในด้านการวัดการปลดปล่อยคาร์บอน การจัดการนิเวศวิทยาป่าไม้ การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่น ๆ ณ Agri Coworking Space คณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 493 ครั้ง