ต้อนรับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายของสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา  ให้การต้อนรับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายของสำนักทะเบียนและประมวลผล ในการพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบข้อซักถาม ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 44 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 528 ครั้ง