นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

ประมวลภาพนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้บริหารองค์กร และประเมินผลงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงานต่อไป

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 41 ครั้ง