วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2566 ดังนี้

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2565

- รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน คณะเกษตรศาสตร์

- รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านการบริการ (บริการทั่วไป) นางอรพรรณ การคนซื่อ สำนักหอสมุด

รางวัลหลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2565

- ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโรคพืช

- ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคพืช

เกียรติบัตรผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ

นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 285 ครั้ง