เกษตรเชียงใหม่ยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาเยาวชนในระดับอุดมศึกษาในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ยกระดับความสามารถสู่ผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมดำเนินโครงการและกล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 คน และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 20 คน 2565 ณ คณะวิศวะกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมถ่ายทอดความรู้ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่ ที่เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้การทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP) การทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตเอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 7 ม.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 240 ครั้ง