แถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs) และในวาระการครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดงาน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน เพื่อสร้างการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “Smart Agri for Well Being” ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสีเขียว BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งการจัดงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (STeP)เอกสารประกอบ :

Photo : 35 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 659 ครั้ง