โครงการฝึกงานนักศึกษา ในกระบวนวิชา 40029

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกงานนักศึกษา ในกระบวนวิชา 400290 ระดับปริญญาตรี

โครงการ "เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และทํางานร่วมกับชุมชน" เพื่อสร้างการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ แก้ไขปัญหา นําเอาประสบการณ์

และองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิการยน 2565

ณ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เวลา 09.00-16.00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 7 พ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 116 ครั้ง