โครงการ "นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา"

สาขาวิชาเอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโครงการ "นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา" เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานสหกิจศึกษา และการรายงานผลโครงงานจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2565

ณ ห้องสัมมนา 2 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 26 ต.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 262 ครั้ง