การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" ด้วยแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management)

ณ ศูนย์ปฏิบัติการอนุรักษ์ป่าไม้สะเมิงฯ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมาจากหลายหมู่บ้านใน ต. แม่สาบ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยป่าไม้และชุมชน และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ (วิทยากร ได้แก่ ดร. ดำรงค์ ปินทะนา และ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร)

ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดอ่าน : 111 ครั้ง