“โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2565

“โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2565
กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  ให้การต้อนรับ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความสามารถในทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น การจัดทําแผนธุรกิจกลุ่ม และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 ราย และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ราย ทั้งนี้โดยมีทีมวิทยากร Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่ได้มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) การทำแผนธุรกิจการเกษตร (BMC) ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Study Room & Active learning สาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 169 ครั้ง