นักเรียนในสังกัดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน เรื่อง แมลงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนในสังกัดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 5 คนมีความประสงค์จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน เรื่อง แมลงอุตสาหกรรม โดย อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง พร้อมด้วยคณะทำงาน ทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ และการเพาะเลี้ยงแมลงอุตสาหกรรม นอกจากนี้นักเรียนยังได้ลงมือปฏิบิติเกี่ยวกับการจัดการ และทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง

 

 

 

 เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 7 เม.ย. 2565
เผยแพร่โดย : สิริญา คัมภิโร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 31 ครั้ง