รับรางวัล หลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ประธานหลักสูตร เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ในวันที่ 24 มกราคม 2565เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวรับรางวัล
วันที่เผยแพร่ : 24 ม.ค. 2565
เผยแพร่โดย : ฐิติมา วงษ์วาน | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เปิดอ่าน : 99 ครั้ง