การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30-16.30น.

ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2

โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ได้ขอความร่วมมือและสนับสนุน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพิ่มศักยภาพเครือข่าย

ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์

ระดับจังหวัดเชียงใหม่

จากคณบดี คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

โดยในการนี้ ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ได้ทำการมอบหมายให้คณะวิทยากร

ร่วมดำเนินงานในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

ซึ่งได้รับเกียรติจาก

คณาจารย์และนักวิชาการ

จากคณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำโดยผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล

อาจารย์ประจำภาควิชา

พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 

และนักวิชาการประกอบด้วย

คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ

คุณรัตนาภรณ์ ใจมา (ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร)

และคุณกรกฎ มาลัยวรรณ (หน่วยตรวจสอบย้อนกลับฯ)

ได้ให้การบรรยายในการประชุม

เชิงปฏิบัติการในประเด็นต่างๆ

อาทิ มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

เศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์

การตลาดและธุรกิจเกษตร

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

สินค้าเกษตร (AGtrace)

AGtrace CMU

และทิศทางการขับเคลื่อน

ศักยภาพของเครือข่าย

ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์

รวมทั้งมีการทำ Work Shop

ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

(ประเภทเกษตรอินทรีย์)

จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน

ผู้แทนบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน 2 คน

ผู้แทนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

ด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 6 คน

และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 คน

ซึ่งผลจากการประชุม

เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

จะนำไปสู่การขยายผล

ในชุมชนแต่ละชุมชนต่อไป.

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

CMU Farm at MAE HIA: ฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย BCG Model

.

Agricultural Resource System Research Station สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

https://www.facebook.com/carsrstationเอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 7 ธ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1213 ครั้ง