การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อวานนี้

(วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

เวลา 13.00-16.00น.)

ทางคณะวิจัยในโครงการ:

การพัฒนาระบบการผลิต

ผักปลอดสารพิษในนิเวศ

เกษตรเมืองเชียงใหม่

.

ได้ทำการนำเสนอรายละเอียด

และแผนการดำเนินงาน

ของโครงการฯ ดังกล่าว

ต่อท่านนายกเทศบาล

ตำบลสุเทพและคณะ อาทิ

สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล

รองปลัดฯ ผอ.กองสวัสดิการ 

 

รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่างๆ

เจ้าหน้าที่อบต.สุเทพ

ผู้ดูแล ประสานงาน

และที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่

.

 

โดยมีการประชุม ชี้แจง

ถาม-ตอบขัอสงสัยในประเด็นต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ

และนำไปสู่การระดมความคิดเห็น

เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

บูรณาการร่วมกัน

 

.

และท้ายที่สุดได้มี

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการ: การพัฒนาระบบการผลิต

ผักปลอดสารพิษในนิเวศ

เกษตรเมืองเชียงใหม่

 

ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กับเทศบาลตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

.

 

ทั้งนี้โครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการ

ในบางส่วนไปแล้ว

และได้รับการตอบรับ

จากเทศบาลตำบลสุเทพอย่างดียิ่ง

 

โดยจากนี้จะเป็นการทำงาน

เชิงบูรณาการร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม

และพัฒนาโครงการฯ

ไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้วางแผนไว้ต่อไป.

 

https://www.facebook.com/maehiaCMU

https://www.facebook.com/carsrstationเอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 29 มิ.ย. 2564
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1393 ครั้ง