โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบการดำเนินงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยเสริมทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   งานการเงิน การคลังและพัสดุ จึงได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบการดำเนินงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2564
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1348 ครั้ง