การสัมมนา หัวข้อ “Aggie Overview: มุมมองเชิงระบบ เพื่อมุ่งสูง Smart Agriculture for Better Life”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา หัวข้อ “Aggie Overview: มุมมองเชิงระบบ เพื่อมุ่งสูง Smart Agriculture for Better Life” เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเภาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานภายในคณะฯ อย่างเป็นระบบ  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2564
เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1463 ครั้ง