การเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคพืช ในกระบวนวิชา 360407

วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.30-17.30 น. (วันนี้) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 360407 (การป้องกันกำจัดโรคพืช) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคพืชด้วยวิธี IPM รวมทั้งทำการเก็บตัวอย่างศัตรูพืชในแปลงทดลอง ในพื้นที่แปลงทดลองของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ไร่แม่เหียะ)  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล

โดยได้รับเกียรติในการบรรยายองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์เกษตรได้แก่ คุณทัพไท หน่อสุวรรณ คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ และคุณรัตนาภรณ์ ใจมา ซึ่งจากการที่นักศึกษาได้รับความรู้จากการบรรยายในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการศึกษาและพัฒนาต่อไป. เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1815 ครั้ง