การฝึกงานในกระบวนวิชา 400190 ของนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดยได้รับเกียรติจากคุณฐานิต ศาลติกุลนุการ และคุณฐากูร ปัญญาใส  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร รวมทั้งระบบการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร อีกทั้งนักศึกษายังมีโอกาสได้เยี่ยมชมแปลงผลิตพืชผักปลอดสารพิษและตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรกรจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ซึ่งผลจากการศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 400190  โดยจะเป็นการฝึกงานนอกสถานที่หรือนอกห้องเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใชในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 22 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 7 มี.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1747 ครั้ง