สาขาพืชไร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องธาตุอาหารโบรอนในข้าวและพืชอื่น ๆ

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จัดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริการวิชาการให้กับเกษตรกรในเรื่องการเผยแพร่ความรู้เรื่องธาตุโบรอนและไอโอดีนในข้าวและพืชอื่น ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร นักวิชาการเกษตร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน เพื่อเข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

การขาดธาตุโบรอนในข้าวและพืชอื่น ๆ นับว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีสภาพดินเป็นดินด่างในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตของข้าวและพืชอื่น ๆ รวมทั้งปริมาณธาตุโบรอนที่จะสะสมในส่วนของเมล็ดข้าว ซึ่งมีผลต่อการได้รับปริมาณธาตุโบรอนไม่พอเพียง ทำให้ประชากรมีภาวะขาดธาตุโบรอนและส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมองเช่นเดียวกับธาตุไอโอดีน ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายในการสร้างฮอร์โมนไทรอกซินที่ต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งจะทำงานพร้อมกับโกรทฮอร์โมน เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของระบบประสาท ควบคุมการเผาผลาญสารอาหารของร่างกาย (catabolism) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้พลังงาน เพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายและอัตราการตื่นตัวของระบบประสาท ให้ร่างกายควบคุมการเต้นของหัวใจและการบีบตัวของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร การขาดไอโอดีนจึงมีผลต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทส่วนกลางตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงวัยเด็กโดยจะแปรผันตามระดับความผิดปกติของร่างกายชัดเจน มีผลต่อระดับสติปัญญา แต่หากขาดรุนแรงจะมีผลทำให้เป็นโรคเอ๋อ ความรู้และความเข้าใจในการจัดการธาตุโบรอนและไอโอดีนในนาข้าว จะสามารถแก้ปัญหาการขาดโบรอนและไอโอดีนในพืชและคนได้เป็นอย่างดีเอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2562
เผยแพร่โดย : รำพรรณ พิชัยเงาะ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 839 ครั้ง