การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แนวคิดเชิงระบบ แผนที่ผลลัพธ์ และการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการออกแบบและดำเนินงานโครงการวิจัย-พัฒนาแบบองค์รวม”

      เมื่อวันที่25-26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร), ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช, อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ รวมทั้งคณาจารย์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แนวคิดเชิงระบบ แผนที่ผลลัพธ์ และการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการออกแบบและดำเนินงานโครงการวิจัย-พัฒนาแบบองค์รวม” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาคู่มือในการเสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับการดำรงชีพของกลุ่ม-ชุมชนเป้าหมาย ของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยการทำความเข้าใจบริบทของชุมชน  และเป้าหมายของ TRP2  การตรวจทานออกแบบวิธีวิจัย  และการดำเนินการร่วมกับภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ร่วมพัฒนากรอบแนวคิดเชิงระบบและคู่มือ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องแนวคิด—วิธีการ—กระบวนการ การออกแบบและดำเนินงาน ของโครงการวิจัย-พัฒนาแบบมุ่งเป้า เพื่อยกระดับความสามารถและความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

     โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นกลุ่มนักวิจัยของโครงการวิจัย-พัฒนาภายใต้ TRF Flagship Research Program (TRP2) และนักวิชาการที่สนใจ จำนวน 25 ท่าน.

เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1820 ครั้ง