โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน (Voice of Customer) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      ในวันนี้ (อังคาร 21 สิงหาคม 2561) ทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน (Voice of Customer) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของคณะฯ มาพัฒนาคณะฯ และนำไปปรับปรุงการบริการด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2041 ครั้ง