การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็นSME4.0" และ"การตลาดออนไลน์4.0"

     ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 และ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรได้ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรของศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 และ "การนำผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล 4.0"

     ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของการซื้อขายสินค้าในยุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็นในมิติของแนวคิดและการวางแผนธุรกิจ การตลาด4.0 การสร้างแบรนด์ การถ่ายภาพและสร้าง Content Marketing Online เป็นต้น รวมทั้งมีการนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ เข้าร่วมแสดงในงาน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ จะสามารถนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1763 ครั้ง