ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดเอนไซน์จากพืช และอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิต แก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย 2022-06-11 32
2 งานมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ ภาควิชาพืชศาสาตร์และปฐพีศาสตร์ ประจำปี 2563 2020-09-30 613
3 การเข้าค่ายฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 2020-08-01 893
4 วันที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชาพืชสวน อาจารย์จามจุรี โสตถิกุลให้การต้อนรับ คุณหมอมานิตย์  รองวิจัยจากคณะแพทย์ และ Prof.  จาก University of Lethbridge  เข้าเยี่ยมชม ดูงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อณ ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2020-03-04 1028
5 การเข้าค่ายฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 2020-01-04 822
6 สาขาพืชไร่ ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยจาก North Dakota State University วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 2019-11-19 934
7 สาขาพืชไร่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Next Generation Sequencing, Bioinformatics and Application in Agriculture 2019-10-15 984
8 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จัดพิธีมุฑิตาจิต เนื่องในวาระที่ คณาจารย์ประจำ เจ้าหน้าที่ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 2019-09-27 741
9 สาขาพืชไร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องธาตุอาหารโบรอนในข้าวและพืชอื่น ๆ 2019-09-20 838
10 โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ โรงแรม Flora Creek อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 2019-06-26 838
11 สาขาพืชสวนจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2019-04-03 657
12 โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สถิติและการวางแผนงานวิจัย 2019-02-13 1180
13 สาขาวิชาพืชสวนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและเทคนิคการเตรียมสารละลาย วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 โดย นายสุริยา ตาเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน 2019-01-30 929
14 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ 2018-11-19 869
15 การสัมมนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ สาธารณูปโภคเมืองสีเขียวและสุขภาวะของมนุษย์ ประเทศไต้หวัน 2018-06-15 1177
16 โครงการอบรม เรื่อง หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2018-05-18 825
17 บริการวิชาการเรื่อง Climate change and mango production in Thailand และศึกษาดูงานไร่มะม่วงที่ประเทศอินเดีย 2018-05-08 821
18 โครงการอบรม เรื่อง สถิติและการวางแผนการวิจัย 2018-04-27 973
19 การศึกษาดูงานจากนักศึกษาประเทศโปแลนด์และเยอรมนี 2018-03-16 878
20 ดูงานแปลงสาธิตสวนองุ่น Monsoon Vineyard 2018-03-04 1053
21 เยี่ยมชมโรงเรือนสตรอว์เบอรีอัจฉริยะ 2018-02-04 2047
22 อบรมเชิงปฎิบัติการณ์ ชมรมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) 2018-02-04 1114
23 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การจัดการธาตุอาหารสำหรับการปลูกกาแฟ 2018-02-04 934
24 รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018-01-24 999
25 เยี่ยมชมสวนบ้านเพื่อศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ 2018-01-24 986
26 ดูงานโครงการพืชผักอาหารปลอดภัย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 2017-12-28 767