คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร โดยการนำของผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)” เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (pdf)