การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. รายงานตัวคาดว่าฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ
Student Login
2. รายงานตัวคาดว่าฯ ผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-grad

***การรายงานตัวคาดว่าฯ จะครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อรายงานตัวคาดว่าฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ และสำนักทะเบียนและประมวลผลแล้ว***

วิธีการใช้ระบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (มชท.92) ของคณะ

นักศึกษา
อ่านวิธีการใช้ระบบฯ

***หากพ้นกำหนดเวลา สำนักทะเบียนฯ จะไม่อนุญาตให้รายงานตัวคาดว่าฯ โดยเด็ดขาด และไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ได้***
เอกสารประกอบ : กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา_12567.pdf
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-13 15:57:45
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
View : 356