คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล The SEARCA Regional Professorial Chair for Academic Year 2024-2025 in the field of Food Science

จากหน่วยงาน The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA)


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-04 13:54:28
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 55