คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาปรับปรุงพันธุ์และสรีรวิทยา ได้แก่ อาจารย์ ดร.จักรี จิตจำนงค์ ในประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-04 09:13:05
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 55