คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2006 /2567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-31 10:22:09
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 64