ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (NRCT Open House 2024) ระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2567 ใน 9 ด้าน ดังนี้

         1) ด้านสังคมและความมั่นคง (1 มิถุนายน 2567)
         2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2 มิถุนายน 2567)
         3) ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและศูนย์กลางการเรียนรู้ (3 มิถุนายน 2567)
         4) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (4 มิถุนายน 2567)
         5) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (5 มิถุนายน 2567)
         6) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6 มิถุนายน 2567)
         7) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (7 มิถุนายน 2567)
         8) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (8 มิถุนายน 2567)
         9) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) (9 มิถุนายน 2567)
*Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 (รับจำนวนจำกัด และเปิดรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่เปิดรับ Walk in)*

         ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse.researchexporegis.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-23 09:00:41
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์
View : 125