สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 6 แผนงานวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11883 ประกอบด้วย 
          1. F4 (S1P2) พัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
          2. N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตผลทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
          3. F8 (S2P9) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัยและเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
          4. N18 (S2P11) ยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร
          5. N27 (S2P15) การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้ง ยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
          6. N32 (S2P16) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  https://www.arda.or.th/research_fund

          ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานบริหารวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากแหล่งทุนกำหนดให้ต้นสังกัดต้องลงนามในข้อเสนอโครงการ 

 
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-20 16:43:49
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์
View : 148